​QUYẾT ĐỊNH lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (08 xe ô tô tải)
Lượt xem: 180

CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC

 PHÒNG CSGT

 Số: 05/QĐ-PC08-Đ2

 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 12 tháng 10 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 


TRƯỞNG PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá;

Căn cứ Thông báo số 05/TB-PC08-Đ2, ngày 30/09/2022 của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Thời hạn thông báo từ 10 h 45 phút ngày  30/09/2022 đến 10 h 45 ngày 05/10/2022;

Xét hồ sơ đăng ký của Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quyết định lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô để tổ chức đấu giá tài sản là phương tiện bị tịch thu gồm: 08 xe ô tô tải (đã hết niên hạn sử dụng) không còn giá trị lưu hành, cấm lưu hành bán dạng không được đăng ký lưu hành.

       Giá khởi điểm là: 810.000.000 đồng (Tám trăm mười triệu đồng). Theo thông báo số 05/TB-PC08-Đ2, ngày 30/09/2022 của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước về việc lựa chọn tổ chức đấu giá trên trang Web của Công an tỉnh và trang Web chuyên ngành đấu giá tài sản của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô được thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: HS.       

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

 Thượng tá Phan Văn Tấn