Thông báo truy tìm chủ sở hữu (CAH Hớn Quản)
Qua công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước hiện đang tạm giữ: 99 phương tiện ô tô, mô tô, gắn máy. Nay đã quá thời hạn quy định mà người vi phạm hoặc chủ phương tiện không đến nhận.

Căn cứ Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Công an huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước thông báo tìm chủ sỡ hữu của 99 phương tiện theo danh sách dưới.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 10/01/2022 đến ngày 10/02/2022 nếu không xác định được chủ sở hữu, hoặc không ai chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp của mình thì  Công an huyện Hớn quản - tỉnh Bình Phước sẽ làm thủ tục tịch thu sung công quỹ Nhà nước theo quy định.

DANH SÁCH XE Ô TÔ, MÔ TÔ, GẮN MÁY ĐỀ NGHỊ TRUY TÌM CHỦ SỠ HỮU

STT

Màu sơn

Biển số

Số khung

Số máy

1

Xám

14P3 – 2615

RLCS3S3106Y 064732

3S31 - 064732

2

Đỏ/ Đen

93F1 – 227.40

RLCS1FC30FY 138684

1FC3-138697

3

Xanh/ Trắng

93PA – 017.40

RL1DCB4L1AA 121636

VZS139FMB   ó121636ó

4

Đen/ Vàng

93P1 – 490.16

RLCS5C640CY 952550

5C64 - 952473

5

Đỏ

93PA – 007.76

RRKWCB2UMAXB 66650

VTT29YX1P39FMB 066650

6

Nâu

70K9 -8978

Không tìm thấy

VHGSL150FMG 012130

7

Đỏ/ Đen

93E1 – 105.26

RLCS5C6H0EY 063119

5C6H - 063115

8

Đen/ Vàng

93PA – 003.94

RPEWCB1PEAB ó011537ó

VDEJQ139FMB ó011537ó

9

Đỏ/ Đen

93P1 – 179.73

RLCS5C640BY 535585

5C64 - 535581

10

Nâu

Không có

RMNDCH6MN9H 021037

VHLFM152FMH – V 00321037

11

Xanh

51FB – 9716

C50 – 8913830

C50E - 8913974

12

Nâu

Không có

RMNDCH6MN9H  004538

VHLFM152FMH – V 00304538

13

Nâu

93P1 – 442.90

óVVNDCG023VN 003303ó

VVNZS150FMG    003303

14

Đen

93P1 – 274.03

RLCS5C640BY649443

5C64 - 649448

15

Trắng

Không có

RLCS5C6409Y 161130

5C64 - 161142

16

Xanh

76HM – 7332

C50 – 0268630

C50E - 0268754

17

Nâu

Không có

RMNDCH6MN9H 018572

VHLFM152FMH – V 00318572

18

Xanh

93H3 – 8004

VTTDCH053TT ó004614ó

VTTJL1P52FMH ó004614ó

19

Vàng

93P1 – 470.12

RMYDCH8MY5A – 001198

VLF1P52FMH – 3 ó50106197ó

20

Đen

93H5 - 8077

VTTWCH0F4UM 001846

VTTJL1P52FMH – T 001846

21

Đỏ

93H3 – 9670

CT1C0F 1243062

CT100E 1224963

22

Hồng

93H8 – 3325

RLHHC09066Y 252195

HC09E - 6252211

23

Nâu

93R1 – 2089

RRKDCG1UM7XN 02706

VTT29JL1P50FMG 002706

24

Nâu

93P1 – 014.85

RMWDCG2MW9H 070247

VZS150FMG   ó070247ó

25

Nâu

52F2 – 2654

óVVNPCG0032S 006710ó

ZS150FMG – 2 ó21002710ó

26

Đỏ

70K6 - 9513

RNDDCG6ND61 ó000731ó

VDGZS150FMG – N ó00000731ó

27

Xám

51Z7 - 1800

WN110 ó00014004ó

HD1P53FMH óY0209654ó

28

Nâu

Không có

PPHWAH05YC5L259

1P52FMH ó00004259ó

29

Nâu

70E1 – 0629

C100MN – 0026917

C100MNE - 0026917

30

Đen

Không có

RLCS5C6308Y80206

5C63 - 080206

31

Đen

60AC – 016.67

RRKWCB2UM8XT 01920

VTT48YX1P39FMB 001920

32

Vàng

93F8 – 4147

VRD06023TTó095946ó

VTT1P50FMG ó095946ó

33

Đen

61B1 -757.19

RPEWCH5PE9A ó007683ó

VDEJQ152FMH ó007683ó

34

Đỏ

60X3 - 9212

Không tìm thấy

VDP1P52FMH 625830

35

Nâu

93T1 - 1376

VLMDCG0B5UM 303422

VKVLM1P50FMG – F 303422

36

Đen

61N8 – 1650

RLCN2B5206Y 127704

2B52 - 127704

37

Đen

93H5 - 7241

RLCS5C6408Y 043332

5C64 - 043332

38

Xám

93T6 – 7716

C70 – C020974

Không có

39

Nâu

93F6 – 5380

VHMPCG 00328005468

CT100E 1864221

40

Đỏ

53X1 – 1108

CT100F1021209

CT100E 1021395

41

Xanh

93T5 - 8735

RRKWCHXUM7X 064346

VTTJL1P52FMH ó054346ó

42

Nâu

93T6 – 3851

RRKDCG0UM7XT 01197

VTT09JL1P50FMG 001197

43

Đen

93C1 – 262.33

RLCUE3210KY 298212

E3X9E - 672664

44

Xanh

93H2 – 1768

RLGXA10CD5D 142248

VMEVA 2142248

45

Đen

61R1 – 0876

RMVWCH2MW 71004206

RMVQD1P52FMH ó704206ó

46

Nâu

51T9 – 1425

FS100 ó28001576ó

1P50FMG – 3 ó10208617ó

47

Nâu

93F6 – 3350

LF3XCG0A2YAA3309

1P50FMG – 3 ó10700391ó

48

Nâu

60M6 - 3244

VMEPCG123ME 209999

VMESE 1210314

49

Đen

Không có

RRKWCH1UMAXG 23760

VTT23JL1P52FMH 023760

50

Xanh

60V - 8419

KMCDB19YPNU 013843

D8AYN 081738

51

Xanh

Không có

KMCDB19YPPU 005888

D8AYP110018

52

Xanh

Không có

Không tìm thấy

V25152FMH262262

53

Cam

Không có

Không tìm thấy

LC152FM104113870

54

Trắng/ Đen

93E1 – 137.64

G1HHC125TIO85292

HC1ZE7085347

55

Nâu

Không có

Không tìm thấy

C100M17753

56

Xanh/Đen

93C1 - 072.59

Không tìm thấy

Không tìm thấy

57

Đen

Không có

Không tìm thấy

5C61104075

58

Đen

Không có

Không tìm thấy

H01P53FMH0121505

59

Cam

Không có

Không tìm thấy

GPT051525KH0018075

60

Vàng/Đen

61Z4 - 1113

Không tìm thấy

Không tìm thấy

61

Đen

70B1 - 421.20

Không tìm thấy

Không tìm thấy

62

Trắng

Không có

Không tìm thấy

V2S15AFMH029265

63

Đỏ

Không có

Không tìm thấy

HA09A8009002

64

Đỏ

Không có

VTKPCHO14UU009005

Không tìm thấy

65

Cam

Không có

DHHC09007Y146746

Không tìm thấy

66

Đen

Không có

Không tìm thấy

LFNP1P50FMH7A 043787

67

Xám/ Bạc

Không có

Không tìm thấy

VDG2F152FMH014255

68

Đỏ

Không có

Không tìm thấy

Không tìm thấy

69

Đen

Không có

Không tìm thấy

VDEDTTO006765

70

Xanh

93FB - 1661

DNDDCBKC071005031

Không tìm thấy

71

Đen

Không có

Không tìm thấy

5C61043507

72

Xanh

Không có

Không tìm thấy

D1D515OSM0016953

73

Đỏ

Không có

Không tìm thấy

C1100E14373683

74

Xanh

70F5 - 8069

Không tìm thấy

..003169

75

Xanh

38H5 - 0462

Không tìm thấy

LC152F1MH0445912

76

Xanh

Không có

Không tìm thấy

CS0E11632

77

Đỏ

Không có

Không tìm thấy

DH88XE157802

78

Xanh/ Đỏ

Không có

Không tìm thấy

1P52FMH 6008049

79

Bạc

Không có

Không tìm thấy

Không tìm thấy

80

Nâu

70F7 - 2898

Không tìm thấy

Không tìm thấy

81

Xanh

70H6 - 9250

Không tìm thấy

Không tìm thấy

82

Xanh

Không có

MK110S0080035

Không tìm thấy

83

Đen

Không có

Không tìm thấy

…023184

84

Đỏ

Không có

Không tìm thấy

Không tìm thấy

85

Nâu

93T3 - 1320

Không tìm thấy

Không tìm thấy

86

Xanh

93P1 - 977.94

Không tìm thấy

Không tìm thấy

87

Nâu

Không có

Không tìm thấy

TT342L1P50FMG00193

88

Xanh

Không có

GLWCH9H66H03757

Không tìm thấy

89

Nâu

93F3 - 7591

Không tìm thấy

Không tìm thấy

90

Đen

Không có

Không tìm thấy

N52FMH25295101

91

Xanh

Không có

VHLFML39UP0212616

Không tìm thấy

92

Xanh

74G1 - 009.41

Không tìm thấy

Không tìm thấy

93

Xanh

Không có

C90E6018944

Không tìm thấy

94

Xanh

93T8 - 7287

Không tìm thấy

Không tìm thấy

95

Đen

98M8 - 6761

Không tìm thấy

Không tìm thấy

96

Xanh

Không có

Không tìm thấy

Không tìm thấy

97

Trắng

Không có

Không tìm thấy

FDO3744

98

Đỏ

Không có

Không tìm thấy

Không tìm thấy

99

Nâu

93F6 - 4532

VMXP0041H015114