Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027”
Ngày 18/10/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1739/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027”.Ảnh: Công an tỉnh Bình Phước tổ chức tuyên truyền cho công nhân trong khu công nghiệp Minh Hưng, Chơn Thành.

Theo đó, Đề án đã đề ra mục tiêu chung là tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật của quần chúng nhân dân tại các địa bàn cơ sở; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và cả hệ thống chính trị các cấp; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác do thiếu hiểu biết pháp luật.

Về phạm vi Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2021 đến hết năm 2027 tại thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đóng tại xã, phường, thị trấn, cơ sở sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước, các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng do Bộ Công an quản lý (sau đây viết gọn là địa bàn cơ sở). Trong đó, ưu tiên thực hiện tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Đề án xác định chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án là lãnh đạo cơ quan Công an các cấp; cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được phân công thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn cơ sở và Công an xã, phường, thị trấn. Đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án là quần chúng nhân dân; các đối tượng đặc thù thuộc phạm vi quản lý của lực lượng Công an nhân dân; các cơ quan, tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp tại địa bàn cơ sở.

Đề án đã xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: (1) Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an các cấp trong phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; (2) Hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác vận động quần chúng thuộc phạm vi của Đề án; (3) Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực tại các thời điểm khác nhau; (4) Tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật toàn diện, rộng khắp đến mọi đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm; (5) Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng Công an nhân dân; (6) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; (7) Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật, hướng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở; (8) Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án; (9) Bảo đảm các nguồn lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; (10) Lồng ghép các hoạt động triển khai thực hiện Đề án với các chương trình, đề án có liên quan (các chương trình về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật) mà lực lượng Công an nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đang thực hiện để tránh trùng dẫm, bảo đảm thống nhất, tiết kiệm nguồn lực và đạt hiệu quả cao; (11) Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng chấp hành pháp luật khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự ở cơ sở; (12) Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

Trong đó, đáng chú ý là nhiệm vụ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Đề án đưa ra các giải pháp rất cụ thể, trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện Đề án, tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, cổng/trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương, mạng xã hội và các ứng dụng trên thiết bị di động; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn pháp luật trực tuyến; tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trong Công an nhân dân. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin pháp luật trên môi trường mạng bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, an toàn.

Công an các đơn vị, địa phương chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trong và ngoài ngành Công an tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng với hình thức phong phú; tăng cường lồng ghép nội dung pháp luật trong các chương trình giải trí trên sóng phát thanh, truyền hình; chú trọng hoạt động tư vấn, giải đáp, đối thoại chính sách pháp luật và bố trí vào các khung giờ thu hút đông đảo khán, thính giả; tổ chức các đợt cao điểm phổ biến, truyền thông về lĩnh vực pháp luật quan trọng, được xã hội quan tâm.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng Công an nhân dân nói chung và thực hiện các nhiệm vụ của Đề án nói riêng phải mang tính hai chiều: vừa bảo đảm hiệu quả việc truyền đạt thông tin pháp luật đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp thu, ghi nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.
 Ngoài ra, đối với giải pháp đổi mới nội dung, hình thức phổ biến,giáo dục pháp luật của lực lượng Công an nhân dân, Đề án đã quy định đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng Công an nhân dân ở cơ sở theo hướng lấy người dân làm trung tâm và phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, thích ứng với các tình huống đặc biệt phát sinh trong thực tế nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho quần chúng nhân dân, cụ thể:

Về nội dung, cần lựa chọn nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng thời điểm, địa bàn, lĩnh vực gắn với nhu cầu tìm hiểu pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân, tránh chung chung, dàn trải, nhằm thu hút sự quan tâm của Nhân dân để việc triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả cao; chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật về chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo đồng thuận, nhất quán trong thực thi chính sách, pháp luật; thông tin rộng rãi, kịp thời các dự thảo chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự có tác động lớn đến xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách và soạn thảo văn bản; đặc biệt, phải bám sát nội dung, hình thức, phương pháp vận động quần chúng để tuyên truyền đúng định hướng, yêu cầu công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật của lực lượng Công an nhân dân.

Về hình thức, cần tổ chức đa dạng, phong phú các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, tình hình kinh tế, xã hội cụ thể của địa phương, đất nước để đạt được hiệu quả truyền đạt cao nhất; tranh thủ sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng; sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; chú ý thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài phù hợp với đối tượng được tuyên truyền.

Xem toàn văn Quyết Quyết định số 1739/QĐ-TTg Tải về tại đây

Nguyễn Đức Hiếu

 

Tin mới
Video tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 735
  • Trong tuần: 21 350
  • Tất cả: 7093025
  

2020 @ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT ngày 30/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
Điện thoại: 0271.3879434 | Fax: 0271.3870196 | Email: congan@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ: số 12, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Ghi rõ nguồn "Công an tỉnh Bình Phước hoặc https://congan.binhphuoc.gov.vn khi trích dẫn thông tin từ website này