Tổng hợp các giải đáp liên quan đến quy định đăng ký xe, cấp biển số định danh từ 15/8
Lượt xem: 60

Thứ nhất: Biển số xe 5 số trước ngày 15/8/2023 có cần đổi sang biển số định danh?

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8/2023 thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

Như vậy, biển số xe 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì được xác định là biển số định danh, tức là không cần đổi sang biển số định danh. 

anh tin bai

Quy định đăng ký xe, cấp biển số định danh từ 15/8 (Hình từ internet)

Thứ hai: Có được thay biển số xe trúng đấu giá vào xe đã có biển số không?

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số xe ô tô có thể sử dụng biển số xe trúng đấu giá đó để sử dụng cho xe ô tô đã được đăng ký xe, cấp biển số xe trước đó.

Theo đó, trong trường hợp này, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số xe ô tô cần chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký xe bao gồm các loại giấy tờ sau đây để làm thủ tục đăng ký xe:

(1) Giấy khai đăng ký xe;

(2) Chứng nhận đăng ký xe và biển số xe;

Trường hợp cơ quan thực hiện đăng ký, cấp biển số ô tô trúng đấu giá khác cơ quan quản lý hồ sơ xe đã đăng ký của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá thì chủ xe phải làm thủ tục thu hồi đối với xe đã đăng ký đó;

(3) Giấy xác nhận biển số xe trúng đấu giá do Cục Cảnh sát giao thông cấp, còn thời hạn sử dụng; trường hợp quá thời hạn thì phải có thêm giấy xác nhận gia hạn do Cục Cảnh sát giao thông cấp.

Thứ ba: Xe biển 3 số và 4 số có phải đổi sang biển số định danh không?

Theo khoản 4 Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông

Trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Như vậy, xe biển 3 số, 4 số được tiếp tục sử dụng, trừ các trường hợp nêu trên.

Thứ tư: Biển số xe đấu giá có được chuyển nhượng không?

Căn cứ quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA thì tổ chức, cá nhân chỉ được chuyển nhượng biển số xe ô tô trúng đấu giá kèm theo chuyển quyền sở hữu xe đã đăng ký biển số xe trúng đấu giá đó.

Thủ tục đăng ký xe đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá.

Thứ năm: Không đổi sang biển số định danh có bị phạt không?

Khoản 4 Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định  đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư này thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Căn cứ theo quy định trên thì không bắt buộc chủ xe phải đổi sang biển số định danh. Do đó, không đổi sang biển số định danh thì không bị phạt.

Thứ sáu: Biển số xe 5 số có được xác định là biển số định danh từ 15/8/2023

Theo khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định điều khoản chuyển tiếp như sau:

- Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

- Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8/2023 thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

- Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA.

- Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

- Đối với Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe mô tô trước ngày 15/8/2023 thì tiếp tục thực hiện đăng ký xe theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Như vậy, đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Thứ bảy: Chuyển nơi ở có phải đổi biển số xe không?

Tại Khoản 8 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó (không phải đổi biển số xe).

Điều đó đồng nghĩa, trường hợp cá nhân chuyển nơi cư trú vẫn được giữ lại biển số định danh đã được cấp, không phải làm thủ tục đổi biển số xe.

Thứ tám: Biển số định danh xấu thì đổi sang biển số mới đẹp hơn được không?

Các biển số xe 5 số cấp trước và sau ngày 15/8/2023 đều được quản lý theo mã định danh của chủ xe, tức biển số gắn với người.

Hơn nữa, theo quy định thì biển số xe chỉ được cấp đổi sang biển khác khi chủ xe có nhu cầu cấp đổi biển số cũ loại 3 số, 4 số sang biển số định danh dạng 5 số.

Điều này khiến việc đổi biển số xấu thành biển số đẹp trở nên khó hơn so với trước đây. 

Thứ chín: Một người có thể được cấp bao nhiêu biển số định danh?

Theo khoản 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 3 và các quy định khác tại Thông tư 24/2023/TT-BCA thì không có quy định về số lượng tối đa biển số định danh của công dân. Một người có thể sở hữu cùng lúc nhiều biển số định danh với ôtô, xe máy và mỗi phương tiện sẽ gắn với một biển kiểm soát khác nhau.

Đội CNTT - Phòng PV01