Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá
Lượt xem: 132
Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13, ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP, ngày 06/08/2013 của Chính phủ về Thẩm định giá và Thông tư số 38/2014/TT-BTC, ngày 28/03/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/2013/NĐ-CP; Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày, 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-CAT-PH10, ngày 06/10/2022 của Công an tỉnh Bình Phước về việc thành lập hội đồng thanh lý tài sản; Công an tỉnh Bình Phước thông báo công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tải sản như sau:

1. Đơn vị có tài sản thẩm định giá: Công an tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: số 12, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.  

2. Tài sản đề nghị thẩm định giá gồm: 09 xe ô tô, 27 xe mô tô, 01 cano, 01 vỏ cano và một số máy móc, thiết bị hư hỏng.

3. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở để xác định giá khởi điểm bán đấu giá tài sản thanh lý.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

- Tổ chức thẩm định giá được lựa chọn phải đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật về thẩm định giá và có tên trong danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm hiện hành.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật Giá và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Hồ sơ pháp lý đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật ( bản sao chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để bảo đảm cho việc xác định giá đối với tài sản cần thẩm định giá.

- Phương án thẩm định giá phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm của tài sản, mục đích sử dụng kết quả thẩm định giá.

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong công tác thẩm định giá, thù lao dịch vụ thẩm định giá, chi phí thẩm định giá cạnh tranh.

5. Hồ sơ gồm có:

- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

- Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp

- Phương án thẩm định giá phù hợp với tài sản cần thẩm định giá

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá cạnh tranh (đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác có liên quan.

6. Thời gian, địa điểm, cách thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá:

Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá tài sản: Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Bình Phước, địa chỉ số 12, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

- Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

- Hạn nhận hồ sơ: Trước 16 giờ 00 phút, ngày  ……. /11/2022.

Công an tỉnh Bình Phước thông báo để các tổ chức thẩm định giá tài sản biết và đăng ký theo đúng quy định./.

CATBP