Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Tiểu ban an toàn, an ninh mạng tỉnh
Lượt xem: 100
Ngày 22-2, tại Công an tỉnh, Tiểu ban an toàn, an ninh mạng đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất, kiện toàn tiểu ban và đánh giá tình hình. Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị.  
anh tin bai

Phiên họp lần thứ nhất Tiểu ban an toàn, an ninh mạng tỉnh Bình Phước 

 

Tại hội nghị, Bộ phận Thường trực đã thông qua quyết định kiện toàn Tiểu ban an toàn, an ninh mạng tỉnh Bình Phước; đánh giá tình hình an toàn, an ninh mạng và kết quả công tác tham mưu, giúp việc của Tiểu ban an toàn, an ninh mạng trong năm 2022.  

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ giúp việc đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến, đồng thời đề xuất một số giải pháp cụ thể, để tham mưu thực hiện có hiệu quả chương trình hoạt động của Tiểu ban, qua đó đảm bảo tốt công tác an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh.  

anh tin bai

Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Tiểu ban phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Tiểu ban đánh giá cao kết quả tham mưu, giúp việc của Bộ phận Thường trực trong thời gian qua và yêu cầu từng thành viên tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, nghiên cứu, đề xuất trong việc xử lý các vấn đề mới, còn chồng chéo, chưa được quy định hoặc vấn đề phức tạp cần sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng. Tổ giúp việc tiếp tục tăng cường công tác trao đổi thông tin, phối hợp với cơ quan trong tham mưu, giúp việc cho hoạt động của Tiểu ban an toàn, an ninh mạng của tỉnh theo nội dung kế hoạch đã đề ra… 

Minh Chính