Phát động phong trào thi đua phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn năm 2023
Lượt xem: 78
Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Vừa qua, nhằm khuyến khích và tạo động lực để các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy vai trò chủ động, sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự năm 2023, đồng chí Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 07/02/2023 phát động phong trào thi đua thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác chuyển hóa địa bàn năm 2023.
anh tin bai

Theo đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại đơn vị địa phương quán triệt và tổ chức chức triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức và người lao động các nội dung thi đua gồm:

1. Tổ chức triển khai hiệu quả các Kế hoạch của UBND tỉnh về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn như: Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/01/2022 triển khai thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 12/5/2021 triển khai Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, Kế hoạch số 15/KH-UBND, Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 11/01/2023 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người năm 2023; Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 20/5/2021 về thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 55/QĐ-BCĐ ngày 11/01/2023 phê duyệt các địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH đưa vào tập trung chuyển hóa năm 2023…

2. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các giải pháp phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm và công tác chuyển hóa địa bàn; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết cơ bản những vấn đề xã hội là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, như: vấn đề việc làm, thu nhập, dịch chuyển dân cư và người lao động...

3. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức pháp luật cho quần chúng nhân dân. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phát huy, nhân rộng các mô hình điển hình về phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở.

4. Đấu tranh, phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng chống tội phạm. Tích cực phối hợp tham gia tấn công trấn áp các loại tội phạm...

5. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác phòng chống tội phạm, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH năm 2023, đồng thời chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH đã được lựa chọn trong năm 2023.

(Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng PTTDBVANTQ tỉnh Bình Phước)