Công an tỉnh Bình Phước
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (383 xe mô tô, gắn máy)
Lượt xem: 1036
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 383 xe mô tô, gắn máy các loại. Trong đó: 365 xe mô tô, gắn máy các loại đủ điều kiện bán đăng ký lưu hành và 18 xe mô tô, gắn máy các loại bị hư hỏng nặng, cũ nát không bảo đảm an toàn kỹ thuật để đăng ký lưu hành nên bán phế liệu.

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá;

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-CAT-PC08 ngày 19/12/2023 của Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước về việc bán tài sản công.

Nay Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước, thông báo kế hoạch lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung cụ thể sau:

1. Người có tài sản: PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC

- Đại diện: Ông  Phan Văn Tấn Chức vụ: Trưởng phòng

- Địa chỉ: Số 12, Đ. Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, T. Bình Phước.

2. Thông tin về tài sản: 383 xe mô tô, gắn máy các loại. Trong đó: 365 xe mô tô, gắn máy các loại đủ điều kiện bán đăng ký lưu hành và 18 xe mô tô, gắn máy các loại bị hư hỏng nặng, cũ nát không bảo đảm an toàn kỹ thuật để đăng ký lưu hành nên bán phế liệu.

Giá khởi điểm: 979.400.000 đồng (Chín trăm bảy mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng).

3. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

(Bảng tiêu chí, chấm điểm kèm theo).

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký

Từ 14 giờ 00 phút ngày 19/12/2023 đến 14 giờ 00 ngày 25/12/2023.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Đội xử lý vi phạm- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước, Số 12, Đ.Trần Hưng Đạo, P.Tân Phú, Tp.Đồng Xoài, T.Bình Phước.

Trân trọng cảm ơn!