Tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống mua bán người năm 2023
Lượt xem: 4602
Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 11/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác phòng chống mua bán người năm 2023, kế hoạch số 146/KH-BCĐ ngày 05/5/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) về thực hiện chỉ đạo điểm về phòng chống mua bán người năm 2023. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người đến các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng chống mua bán người năm 2023 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, nhận thức, hiểu biết của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống mua bán người.

- Gắn nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; làm chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân  trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

2. Yêu cầu

- Việc phát động Cuộc thi bám sát định hướng thông tin, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống mua bán người, nhất là mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp tại Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác tổ chức Cuộc thi được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ về mọi mặt, nội dung thi đảm bảo tính phổ thông, thiết thực, phù hợp với trình độ hiểu biết pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân, bám sát mục đích Cuộc thi.

- Cuộc thi được tổ chức trên tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Phần mềm website trực tuyến phục vụ cuộc thi hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo tối đa về an toàn, an ninh thông tin theo quy định của pháp luật.

II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Tên gọi Cuộc thi: Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống mua bán người.

2. Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh (trừ thành viên trong Ban tổ chức, Ban giám khảo và Tổ giúp việc).

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ GIẢI THƯỞNG

1. Nội dung

Tìm hiểu các quy định của Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản có liên quan, gồm:

- Luật Phòng, chống mua bán người số 66/2011/QH12 ngày 29/3/2011 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia;

- Nghị định thư về ngăn ngừa, trấn áp và trừng trị tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em;

- Nghị định số 62/2012/NĐ- CP ngày  13/08/2012 của Chính phủ quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ;

- Nghị định số 09/2013/NĐ- CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người;

- Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG ngày 10/02/2014 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán;

- Thông tư số 78/2013/TT-BQP ngày 25/6/2013 của Bộ Quốc phòng quy định các biện pháp của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển trong phòng chống mua bán người;

- Thông tư số 84/2019/TT-BCT ngày 27/11/2019 thay thế Thông tư liên tịch số 134/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh, Xã hội quy định mức cho công tác hỗ trợ nạn nhân;

- Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

 - Quy chế phối hợp số 2548/QCPH-LĐTBXH-CA-QP-NG ngày 18/7/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

2. Hình thức thi

- Cuộc thi tổ chức trực tuyến trên website và đường link, banner trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh…

- Thí sinh truy cập, đăng ký tham gia Cuộc thi trực tuyến và làm bài thi trực tuyến trên phần mềm, địa chỉ website của Ban tổ chức (thiết kế tương thích, chạy được trên các thiết bị đa phương tiện  máy tính, điện thoại đi động, máy tính bảng chạy hệ điều hành Windows, Android, iOS…).

- Trình tự, các bước tham gia cuộc thi, thí sinh thực hiện theo thể lệ do Ban tổ chức công bố.

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức trong vòng 01 tháng, bắt đầu từ 8h00 ngày 23/10/2023 đến 23h59 ngày 19/11/2023 và được chia thành 04 đợt thi, cụ thể:

- Đợt 01: Từ ngày 23/10/2023 đến 23h59 ngày 29/10/2023;

- Đợt 02: Từ ngày 30/10/2023 đến 23h59 ngày 05/11/2023;

- Đợt 03: Từ ngày 06/11/2023 đến 23h59 ngày 12/11/2023;

- Đợt 04: Từ ngày 13/11/2023 đến 23h59 ngày 19/11/2023

4. Giải thưởng

Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân đạt giải trong mỗi đợt thi gồm:

- 01 giải Nhất: phần thưởng tiền mặt trị giá 1.000.000 đồng/giải.

- 01 giải Nhì: phần thưởng tiền mặt trị giá 700.000 đồng/giải.

- 01 giải Ba: phần thưởng tiền mặt trị giá 500.000 đồng/giải.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Trích từ nguồn kinh phí Ban Chỉ đạo tỉnh cấp cho Công an tỉnh theo Công văn số 17/BCĐ ngày 15/8/2023 về việc phân bổ kinh phí phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm năm 2023 (có bản dự trù chi tiết kèm theo).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng PV01

- Chủ trì tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ giúp việc cuộc thi.

- Chủ trì, xây dựng bộ câu hỏi, hệ thống đáp án của cuộc thi.

- Chủ trì xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật chấm điểm bằng hệ thống trực tuyến;

- Tham mưu Giám đốc Công an tỉnh có văn bản gửi các sở ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tham gia cuộc thi;

- Theo dõi, tổng hợp số lượng người tham gia dự thi, người đạt giải từng kỳ thi; tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả hàng tuần cho Ban Giám đốc Công an tỉnh và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

- Phối hợp với Phòng PX03 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, giới thiệu về thể lệ cuộc thi, thời gian, tài liệu và các nội dung liên quan đến cuộc thi.

- Dự trù kinh phí tổ chức cuộc thi, phối hợp với Phòng PH10 thực hiện việc thanh quyết toán cuộc thi đúng quy định.

- Đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức cuộc thi.

- Chịu trách nhiệm kỹ thuật quản lý phần mềm thi trắc nghiệm và bảo mật thông tin cuộc thi.

2. Phòng PH10 phối hợp với Phòng PV01 thẩm định kinh phí đề xuất Giám đốc Công an tỉnh duyệt chi kinh phí thực hiện kế hoạch này.

3. Phòng PX03 phối hợp với Phòng PV01 thực hiện công tác tuyên truyền về cuộc thi; phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước đăng tải chia sẻ thông tin về cuộc thi nhằm thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học sinh, sinh viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia.

4. Các phòng, trại, cơ quan, Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và tuyên truyền, vận động người thân, quần chúng nhân biết, tham gia Cuộc thi. Phấn đấu trong Công an tỉnh có ít nhất 80% cán bộ, chiến sỹ tham gia cuộc thi, trong đó Ban công tác thanh niên và Ban phụ nữ Công an tỉnh huy động 100% đoàn viên, hội viên tham gia.  

Thể lệ cuộc  Tải về

Bộ câu hỏi  Tải về

 

CATBP